La migració de Middleware al Cloud
Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

La migració de Middleware al Cloud

Blog Detail Page
Blog Detail Page
Blog Detail Page

Et descobrim el procés de l'antic sistema BizTalk al Anyway.

Dins de l’àrea Commercial & Financial Markets Plataformes es gestiona l’operativa de tresoreria de CaixaBank, concretament per als productes de divisa, deute i derivats.

Aquestes transaccions es tracten a través d’un Middleware, que s’encarrega de processar l’operativa de cada sistema d’origen i transformar els missatges a un format comprensible abans d’enviar-los als destinataris. Però, l’increment de la demanda en la utilització, ens ha obligat a buscar una altra solució i, aquesta vegada, hem optat per un desenvolupament ad hoc sota tecnologia Java i infraestructura Cloud. T’expliquem el procés!

Com funcionava l'antic Middleware?

El Middleware original, implementat sota una eina de mercat basada en un software de propietat extern a CaixaBank, està desplegat en servidors Windows. Aquest Middleware, sota certs criteris, encamina els missatges dels diferents orígens a les destinacions disponibles. Amb l’increment de demanda d’utilització d’aquest middleware per la implementació de nous productes de tresoreria, la lògica desenvolupada no permetia adaptar-se de manera àgil a les necessitats de negoci. En aquesta situació, es va detectar la necessitat de canviar a un software propietat de l’entitat (desenvolupat ad hoc) amb una infraestructura que complís els estàndards pels quals estava apostant CaixaBank.

Evolució del Middleware a Anyway

En aquesta línia, es va decidir crear una eina des de zero, sota tecnologia Java i Infraestructura Cloud. Aquest nou software, anomenat Anyway, permetria disposar de la lògica completament desenvolupada in house, específicament adaptada a les necessitats de les diferents àrees de negoci i amb control total dins de l’entitat. Addicionalment, la infraestructura Cloud permetria tenir uns costos menors (en no haver de pagar llicències ni servidors físics actius), més potència de hardware i més agilitat i eficiència en el processament de l’operativa.

Per assegurar que el comportament de la nova eina fos eficient, robust i s’adaptés de manera àgil a qualsevol canvi futur, es va dissenyar la solució amb els components següents:

Desenvolupaments en Java

Components desenvolupats en aquesta tecnologia i desplegats en infraestructura Cloud. Cada circuit gestionat en el Middleware es divideix en un component independent, des del qual s’implementen els diferents mapatges i les transformacions necessàries. A més, cada component mantindrà la seva pròpia configuració específica, que permet tenir un comportament concret per a un circuit.

També s’implementa un component core que servirà de base comuna per a tots els components Java desenvolupats. En aquest disseny, els components específics cridaran el core quan calgui fer alguna acció genèrica sobre una transacció. Aquesta solució permet que qualsevol canvi que sigui necessari en el comportament global de l’aplicació es pugui aplicar de manera general i amb menys cost.

La diferenciació per components permet aïllar els errors en cas de fallades i evitar que es propaguin a la resta de circuits i, per tant, a l’operativa que es gestiona a través seu.

Ús de la base de dades Oracle

Aquí es mantenen totes les transaccions i missatges processats i transformats entre els diferents orígens i destins. A més, permet tenir més traçabilitat i mantenir un històric dels missatges tractats.

Cues MQ

Cada sistema escriu les seves transaccions, el Middleware les processa i transforma i les envia per una altra cua de sortida a cada destinació segons correspongui. Aquest disseny permet disposar de les transaccions a les cues, mentre no es llegeixin, i en cas d’error global de l’aplicació, restablir el funcionament sense impacte en l’operativa de negoci. Addicionalment, permet fer un seguiment exhaustiu en tenir disponible la càrrega de cada cua en temps real i la manera en què es van gestionant aquestes transaccions durant el dia.

Versionat mitjançant GIT

El codi Java es manté en un repositori comú per a tots els desenvolupadors, on es publiquen les diferents classes implementades i es manté el versionat dels canvis. Això permet tenir més control de les modificacions respecte del Middleware anterior.

Front web muntat sobre Cloud

Aquesta eina permet fer un seguiment concret de cada transacció processada pel Middleware, com també fer-hi certes accions concretes i facilitar la tasca de suport a l’equip encarregat del manteniment de l’aplicació.

  • Els equips de CaixaBank poden ser més autònoms a l’hora de gestionar les transaccions que passen pel Middleware, i amb un cost molt més baix.
  • Es redueix significativament el cost de manteniment, ja que es donen de baixa els servidors físics necessaris perquè funcioni l’antiga eina i que ja són prescindibles al Cloud.
  • Les adaptacions són més àgils pel que fa a canvis en l’operativa o el comportament de l’eina, per requeriment de negoci.
  • La solució s’alinea amb les tecnologies i les infraestructures capdavanteres i amb l’objectiu de migrar dels sistemes a CaixaBank.

Ara ja saps com ha estat l’evolució que hem fet de l’antic Middleware de tresoreria al Cloud.


tags:

Comparteix:

Segueix llegint...